บริษัท เกรซ เอเจ้นท์ จำกัด /Grace Agent Co.,Ltd.

บริษัท เกรซ เอเจ้น จำกัด สถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 27/74 หมูที่ 12 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการประกอบกิจการ ขนส่งสินค้าภายในประเทศ
และให้สำนักงานนายหน้า Grac Agent เช่าทำธุรกิจประกันภัย ซื้อประกันภัยและขายประกันภัย อันกระทำการโดยนายหน้ามีบัตรนายหน้าถูกต้อง
โดยทั้งนี้ บริษัท เกรซ เอเจ้นท์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนธุรกิจ 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ปัจจุบัน บริษัท เกรซ เอเจ้นท์ จำกัด ย้ายสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินกิจการดังนี้

  • ซื้อขายสินค้าข้าวโพดพืชการเกษตรทุกชนิดถ่านไม้ผงถ่านอื่นทุกประเภท
  • ซื้อประกันภัย/ขายประกันภัย วินาศภัย โดยสำนักงานนายหน้าคุณเกรซ  (Grace Agent Insurance )
  • ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยรถบรรทุก กะบะตู้ทึบ กะบะคอก ในสัญญลักษณ์ เกรซ เอ็กซ์เพรส